Sunday, January 10, 2016

BACA SURAT MARYAM LATIN (TEKS) DAN ARAB

BACA SURAT MARYAM LATIN TEKS  DAN ARAB  Semoga Allah SWT senantiasa merahmati anda yang  bertaqwa dan senang membaca Al Quran. Anda sedang ingin baca surat maryam secara online tapi anda belum bisa membaca teks arab surat maryam Disini tempatnya! Dibawah ini admin sediakan format surat maryam latin. Dengan membaca teks latin surat maryam, anda bisa sekaligus belajar memahami huruf arab surat maryam, jangan lupa baca juga dan terjemahan surat maryam.

Surat Maryam merupakan surat ke-19 dalam al-Qur'an. Surat Maryam terdiri  sembilan puluh delapan ayat dan termasuk dari golongan surat Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya waktu itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat hijrah ke negeri Habsyi. 

Untuk Ibu Hamil yang ingin membaca Surat Yusuf

Kandungan Arti Surat Maryam


1. Keimanan:
Allah berbuat sesuatu menurut yang dikehendaki-Nya, kendatipun menyimpang dan hukum-hukum alam; Isa a.s. bukan anak Allah karena mustahil Allah mempunyai anak; Jibril a.s. turun kepada rasul-rasul membawa wahyu atas perintah Allah; di hari kiamat orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri semua manusia akan menghadap Tuhan sebagai hamba.

2. Kisah-kisah:
Allah mengabulkan doa Zakaria a.s. untuk memperoleh anak, sekalipun usia beliau sudah sangat tua dan isteri beliau seorang yang mandul; kisah kelahiran Isa a.s. tanpa bapak; kisah Ibrahim a.s. dengan bapaknya; Musa a.s. seorang yang dipilih oleh Allah; Ismail a.s. seorang yang benar dalam janjinya; Idris a.s. seorang yang sangat kuat kepercayaannya.

3. Dan lain-lain:
Ancaman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang dan mengikuti hawa nafsunya serta kabar gembira untuk orang-orang yang telah taubat dan mengerjakan amal-amal yang saleh; keadaan di syurga; membiarkan orang yang sesat setelah diberi petunjuk bergelimang dalam kesesatannya adalah sunnah Allah.
Silahkan dibaca dan difahami, jangan lupa untuk mengirim pesan ke yulianasri17@gmail.com jika anda menemukan kesalahan didalamnya sehingga admin bisa sesegera mungkin memperbaikinya. 

Bismillahirohmanirrohiim

 

Baca Surat Maryam Arab dan Latin Ayat 1-10

Surah Maryam ayat 1
Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad.
Surah Maryam ayat 2
dzikru rahmati rabbika ‘abdahu zakariyyaa
Surah Maryam ayat 3
idz naadaa rabbahu nidaa-an khafiyyaan
Surah Maryam ayat 4
qaala rabbi innii wahana al’azhmu minnii waisyta’ala alrra/susyayban walam akun bidu’aa-ika rabbi syaqiyyaan
Surah Maryam ayat 5
wa-innii khiftu almawaaliya min waraa-ii wakaanati imra-atii‘aaqiran fahab lii min ladunka waliyyaan
Surah Maryam ayat 6
yaritsunii wayaritsu min aali ya’quuba waij’alhu rabbi radhiyyaan
Surah Maryam ayat 7
yaa zakariyyaa innaa nubasysyiruka bighulaamin ismuhu yahyaa lam naj’al lahu min qablu samiyyaan
Surah Maryam ayat 8
qaala rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun wakaanati imra-atii ‘aaqiran waqad balaghtu mina alkibari ‘itiyyaan
Surah Maryam ayat 9
qaala kadzaalika qaala rabbuka huwa ‘alayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku syay-aan
Surah Maryam ayat 10
qaala rabbi ij’al lii aayatan qaala aayatuka allaa tukallima alnnaasa tsalaatsa layaalin sawiyyaan

Surat Maryam Latin dan Arab Ayat 11-20

Surah Maryam ayat 11
fakharaja ‘alaa qawmihi mina almihraabi fa-awhaa ilayhim an sabbihuu bukratan wa’asyiyyaan
Surah Maryam ayat 12
yaa yahyaa khudzi alkitaaba biquwwatin waaataynaahu alhukma shabiyyaan
Surah Maryam ayat 13
wahanaanan min ladunnaa wazakaatan wakaana taqiyyaan
Surah Maryam ayat 14
wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran ‘ashiyyaan
Surah Maryam ayat 15
wasalaamun ‘alayhi yawma wulida wayawma yamuutu wayawma yub’atsu hayyaan
Surah Maryam ayat 16
waudzkur fii alkitaabi maryama idzi intabadzat min ahlihaa makaanan syarqiyyaan
Surah Maryam ayat 17
faittakhadzat min duunihim hijaaban fa-arsalnaa ilayhaa ruuhanaa fatamatstsala lahaa basyaran sawiyyaan
Surah Maryam ayat 18
qaalat innii a’uudzu bialrrahmaani minka in kunta taqiyyaan
Surah Maryam ayat 19
qaala innamaa anaa rasuulu rabbiki li-ahaba laki ghulaaman zakiyyaan
Surah Maryam ayat 20
qaalat annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basyarun walam aku baghiyyaan

Baca Teks Latin  Surat Maryam Ayat 21-30

Surah Maryam ayat 2
qaala kadzaaliki qaala rabbuki huwa ‘alayya hayyinun walinaj’alahu aayatan lilnnaasi warahmatan minnaa wakaana amran maqdhiyyaan
Surah Maryam ayat 22
fahamalat-hu faintabadzat bihi makaanan qashiyyaan
Surah Maryam ayat 23
fa-ajaa-ahaa almakhaadu ilaa jidz’i alnnakhlati qaalat yaa laytanii mittu qabla haadzaa wakuntu nasyan mansiyyaan
Surah Maryam ayat 24
fanaadaahaa min tahtihaa allaa tahzanii qad ja’ala rabbuki tahtaki sariyyaan
Surah Maryam ayat 25
wahuzzii ilayki bijidz’i alnnakhlati tusaaqith ‘alayki ruthaban janiyyaan
Surah Maryam ayat 26
fakulii waisyrabii waqarrii ‘aynan fa-immaa tarayinna mina albasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shawman falan ukallima alyawma insiyyaan
Surah Maryam ayat 27
fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan
Surah Maryam ayat 28
yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a saw-in wamaa kaanat ummuki baghiyyaan,
Surah Maryam ayat 29
fa-asyaarat ilayhi qaaluu kayfa nukallimu man kaana fii almahdi shabiyyaan
Surah Maryam ayat 30
qaala innii ‘abdu allaahi aataaniya alkitaaba waja’alanii nabiyyaan

Bacaan Arab Surat Maryam Ayat 31-20

Surah Maryam ayat 31
waja’alanii mubaarakan aynamaa kuntu wa-awshaanii bialshshalaati waalzzakaati maa dumtu hayyaan
Surah Maryam ayat 32
wabarran biwaalidatii walam yaj’alnii jabbaaran syaqiyyaan
Surah Maryam ayat 33
waalssalaamu ‘alayya yawma wulidtu wayawma amuutu wayawma ub’atsu hayyaan
Surah Maryam ayat 34
dzaalika ‘iisaa ibnu maryama qawla alhaqqi alladzii fiihi yamtaruuna
Surah Maryam ayat 35
maa kaana lillaahi an yattakhidza min waladin subhaanahu idzaa qadaa amran fa-innamaa yaquulu lahu kun fayakuunu.
Surah Maryam ayat 36
wa-inna allaaha rabbii warabbukum fau’buduuhu haadzaa shiraathun mustaqiimun
Surah Maryam ayat 37
faikhtalafa al-ahzaabu min baynihim fawaylun lilladziina kafaruu min masyhadi yawmin ‘azhiimin
Surah Maryam ayat 38
asmi’ bihim wa-abshir yawma ya/tuunanaa laakini alzhzhaalimuuna alyawma fii dhalaalin mubiinin
Surah Maryam ayat 39
wa-andzirhum yawma alhasrati idz qudhiya al-amru wahum fii ghaflatin wahum laa yu/minuuna
Surah Maryam ayat 4
innaa nahnu naritsu al-ardha waman ‘alayhaa wa-ilaynaa yurja’uuna

Baca Surat Maryam Latin dan Arab Teks Ayat 41-50

Surah Maryam ayat 4
waudzkur fii alkitaabi ibraahiima innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan
Surah Maryam ayat 42
idz qaala li-abiihi yaa abati lima ta’budu maa laa yasma’u walaa yubshiru walaa yughnii ‘anka syay-aan
Surah Maryam ayat 43
yaa abati innii qad jaa-anii mina al’ilmi maa lam ya/tika faittabi’nii ahdika shiraathan sawiyyaan
Surah Maryam ayat 44
yaa abati laa ta’budi alsysyaythaana inna alsysyaythaana kaana lilrrahmaani ‘ashiyyaan
Surah Maryam ayat 45
yaa abati innii akhaafu an yamassaka ‘adzaabun mina alrrahmaani fatakuuna lilsysyyathaani waliyyaan
Surah Maryam ayat 46
qaala araaghibun anta ‘an aalihatii yaa ibraahiimu la-in lam tantahi la-arjumannaka wauhjurnii maliyyaan
Surah Maryam ayat 47
qaala salaamun ‘alayka sa-astaghfiru laka rabbii innahu kaana bii hafiyyaan
Surah Maryam ayat 48
wa-a’tazilukum wamaa tad’uuna min duuni allaahi wa-ad’uu rabbii ‘asaa allaa akuuna bidu’aa-i rabbii syaqiyyaan
Surah Maryam ayat 49
falammaa i’tazalahum wamaa ya’buduuna min duuni allaahi wahabnaa lahu ishaaqa waya’quuba wakullan ja’alnaa nabiyyaan
Surah Maryam ayat 50
wawahabnaa lahum min rahmatinaa waja’alnaa lahum lisaana shidqin ‘aliyyaan

Surat Maryam Latin dan Surat Maryam Arabic Ayat 51-60

waudzkur fii alkitaabi muusaa innahu kaana mukhlashan wakaana rasuulan nabiyyaan
Surah Maryam ayat 52
wanaadaynaahu min jaanibi alththhuuri al-aymani waqarrabnaahu najiyyaan
Surah Maryam ayat 53
wawahabnaa lahu min rahmatinaa akhaahu haaruuna nabiyyaan
Surah Maryam ayat 54
waudzkur fii alkitaabi ismaa’iila innahu kaana shaadiqa alwa’di wakaana rasuulan nabiyyaan
Surah Maryam ayat 55
wakaana ya/muru ahlahu bialshshalaati waalzzakaati wakaana ‘inda rabbihi mardhiyyaan
Surah Maryam ayat 56
waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan
Surah Maryam ayat 57
warafa’naahu makaanan ‘aliyyaan
Surah Maryam ayat 58
ulaa-ika alladziina an’ama allaahu ‘alayhim mina alnnabiyyiina min dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma’a nuuhin wamin dzurriyyati ibraahiima wa-israa-iila wamimman hadaynaa waijtabaynaa idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatu alrrahmaani kharruu sujjadan wabukiyyaan
Surah Maryam ayat 59
fakhalafa min ba’dihim khalfun adaa’uu alshshalaata waittaba’uu alsysyahawaati fasawfa yalqawna ghayyaan
Surah Maryam ayat 60
illaa man taaba waaamana wa’amila shaalihan faulaa-ika yadkhuluuna aljannata walaa yuzhlamuuna syay-aan

Bacaan Latin Surat Maryam dan Arab Surat Maryam Ayat 61-70

Surah Maryam ayat 61
jannaati ‘adnin allatii wa’ada alrrahmaanu ‘ibaadahu bialghaybi innahu kaana wa’duhu ma/tiyyaan
Surah Maryam ayat 62
laa yasma’uuna fiihaa laghwan illaa salaaman walahum rizquhum fiihaa bukratan wa’asyiyyaan
Surah Maryam ayat 63
tilka aljannatu allatii nuuritsu min ‘ibaadinaa man kaana taqiyyaan
Surah Maryam ayat 64
wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan
Surah Maryam ayat 65
rabbu alssamaawaati waal-ardhi wamaa baynahumaa fau’budhu waisthabir li’ibaadatihi hal ta’lamu lahu samiyyaan
Surah Maryam ayat 66
wayaquulu al-insaanu a-idzaa maa mittu lasawfa ukhraju hayyaan
Surah Maryam ayat 67
awa laa yadzkuru al-insaanu annaa khalaqnaahu min qablu walam yaku syay-aan
Surah Maryam ayat 68
fawarabbika lanahsyurannahum waalsysyayaathiina tsumma lanuhdirannahum hawla jahannama jitsiyyaan
Surah Maryam ayat 69
tsumma lananzi’anna min kulli syii’atin ayyuhum asyaddu ‘alaa alrrahmaani ‘itiyyaan
Surah Maryam ayat 70
tsumma lanahnu a’lamu bialladziina hum awlaa bihaa shiliyyaan

Baca Surat Maryam Arab dan Latin (Teks) Ayat 71-80

Surah Maryam ayat 71
wa-in minkum illaa waariduhaa kaana ‘alaa rabbika hatman maqdhiyyaan
Surah Maryam ayat 72
tsumma nunajjii alladziina ittaqaw wanadzaru alzhzhaalimiina fiihaa jitsiyyaan
Surah Maryam ayat 73
wa-idzaa tutlaa ‘alayhim aayaatunaa bayyinaatin qaala alladziina kafaruu lilladziina aamanuu ayyu alfariiqayni khayrun maqaaman wa-ahsanu nadiyyaan
Surah Maryam ayat 74
wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ahsanu atsaatsan wari/yaan
Surah Maryam ayat 75
qul man kaana fii aldhdhalaalati falyamdud lahu alrrahmaanu maddan hattaa idzaa ra-aw maa yuu’aduuna immaa al’adzaaba wa-immaa alssaa’ata fasaya’lamuuna man huwa syarrun makaanan wa-adh’afu jundaan
Surah Maryam ayat 76
wayaziidu allaahu alladziina ihtadaw hudan waalbaaqiyaatu alshshaalihaatu khayrun ‘inda rabbika tsawaaban wakhayrun maraddaan
Surah Maryam ayat 77
afara-ayta alladzii kafara bi-aayaatinaa waqaala lauutayanna maalan wawaladaan
Surah Maryam ayat 78
aththhala’a alghayba ami ittakhadza ‘inda alrrahmaani ‘ahdaan
Surah Maryam ayat 79
kallaa sanaktubu maa yaquulu wanamuddu lahu mina al’adzaabi maddaan
Surah Maryam ayat 80
wanaritsuhu maa yaquulu waya/tiinaa fardaan

Baca Surat maryam latin dan Arab Ayat 81-90

Surah Maryam ayat 81
waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan liyakuunuu lahum ‘izzaan
Surah Maryam ayat 82
kallaa sayakfuruuna bi’ibaadatihim wayakuunuuna ‘alayhim dhiddaan
Surah Maryam ayat 83
alam tara annaa arsalnaa alsysyayaathiina ‘alaa alkaafiriina tauzzuhum azzaan
Surah Maryam ayat 84
falaa ta’jal ‘alayhim innamaa na’uddu lahum ‘addaan
Surah Maryam ayat 85
yawma nahsyuru almuttaqiina ilaa alrrahmaani wafdaan
Surah Maryam ayat 86
wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdaan
Surah Maryam ayat 87
laa yamlikuuna alsysyafaa’ata illaa mani ittakhadza ‘inda alrrahmaani ‘ahdaan
Surah Maryam ayat 88
waqaaluu ittakhadza alrrahmaanu waladaan
Surah Maryam ayat 89
laqad ji/tum syay-an iddaan
Surah Maryam ayat 90
takaadu alssamaawaatu yatafaththharna minhu watansyaqqu al-ardhu watakhirru aljibaalu haddaan

Latin Surat Maryam dan Arab Ayat 91-98

Surah Maryam ayat 91
an da’aw lilrrahmaani waladaan
Surah Maryam ayat 92
wamaa yanbaghii lilrrahmaani an yattakhidza waladaan
Surah Maryam ayat 93
in kullu man fii alssamaawaati waal-ardhi illaa aatii alrrahmaani ‘abdaan
Surah Maryam ayat 94
laqad ahsaahum wa’addahum ‘addaan
Surah Maryam ayat 95
wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaan
Surah Maryam ayat 96
inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati sayaj’alu lahumu alrrahmaanu wuddaan
Surah Maryam ayat 97
fa-innamaa yassarnaahu bilisaanika litubasysyira bihi almuttaqiina watundzira bihi qawman luddaan
Surah Maryam 98
wakam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma’u lahum rikzaan


Sadaqallahul Azim

Mari ajak juga orang lain untuk baca al quran surat maryam yuk? Caranya gampang, silahkan klik share ke Facebook dan Twitter dan Google+ dibawah ini atau disamping. Anda tentu sudah tahu manfaatnya, karena mendengar al quran saja sudah mendapat amal, apalagi membacanya sambil mengajak orang lain membaca juga ? :)